POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób i w jakim zakresie będą przetwarzane Państwa dane.

 

Administrator danych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO, zwane dalej „RODO”) informuję, iż: Administratorem danych osobowych pacjenta jest (Imię, nazwisko, nazwa firmy oraz adres) Karolina Jankowska-Frej (prowadząca działalność: SELF Gabinet Psychoterapii-Karolina Jankowska-Frej , NIP 5691847172),

W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się osobiście lub telefonicznie pod numerem 789028882 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej gabinetpsychoterapii.self@gmail.com.

 

 

Dane pacjenta będą przetwarzane w celu:

 • ustalenie tożsamości klienta przed udzieleniem mu świadczenia
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, wyników badań psychologicznych
 • realizacja świadczenia- potwierdzenie rezerwacji, przekładanie terminów,
 • prowadzenie księgowości
 • korzystanie z usług operatora pocztowego (w przypadku konieczności wysłania pisma/dokumentu drogą pocztową)
 • zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług psychologiczno-psychoterapeutycznych, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest pacjent lub do podjęcia działań na jego żądanie osoby, przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • dane szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe, w tym takie jak dane o stanie zdrowia, stosowanej obecnie lub w przeszłości farmakoterapii, informacje o korzystaniu obecnie lub w przeszłości z konsultacji u specjalistów z różnych dziedzin, informacje biograficzne dotyczące pacjenta oraz jego rodziny, istotne dla powodzenia realizacji ustalonych usług – np.: o pochodzeniu, rodzinie,) będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w celu należytej realizacji usługi przez specjalistę.

 

Dane osobowe pacjenta mogą zostać udostępnione:

 • podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, np. zewnętrznemu podmiotowi prowadzącemu księgowość na rzecz administratora, dostawcy usług hostingowych w zakresie poczty elektronicznej, innym podmiotom świadczący usługi na rzecz administratora;
 • Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych pacjentów po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, archiwizacji dokumentacji medycznej, lub jeśli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych
 • podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. Organ ścigania)
 • Dane osobowe pacjenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

 

Prawa Pacjenta:

Pacjent posiada prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawa te przysługują w sytuacjach określonych przez przepisy RODO oraz ustaw krajowych.

Pacjent ma prawo wniesienia skargi, gdy uzna że przetwarzanie jego danych narusza przepisy rozporządzenia. Administrator ma obowiązek do ustosunkowania się do skargi w ciągu 30 dni od momentu wniesienia skargi. W sytuacji, gdy administrator uzna ją za uzasadnioną z punktu widzenia rozporządzenia, albo pacjent to udowodni, administrator ma obowiązek dostosować uzasadnione nieprawidłowości w procedurach przetwarzania danych, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia.

Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy.

Pacjent może wycofać zgodę poprzez osobiste złożenie wycofania zgody lub poprzez przesłanie jej na adres korespondencyjny administratora

 

Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.

Podanie przez pacjenta danych jest dobrowolne, natomiast odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi oraz z brakiem możliwości realizacji usługi przez specjalistę.

 

Ochrona danych na stronie internetowej:

Administratorem danych osobowych na stronie www.gabinet-self.pl jest SELF Gabinet Psychoterapii- Karolina Jankowska-Frej NIP 5691847172).

 

Jakie informacje pozyskuje strona internetowa:

-może pozyskiwać informacje podawane dobrowolnie przez Użytkowników w formularzu strony (Użytkownicy poprzez formularz m.in. pytają o świadczone usługi, poszczególnych Specjalistów, ale również dokonują rezerwacji terminu). Zapisywane informacje przy rezerwacji terminu to: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail). Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

-zapisuje na urządzeniach pliki cookies

-może zapisywać inne informacje (adres IP, czas kontaktu, informacje dla Google Analitycs).

 

Cele przetwarzania danych:

realizacja usług psychologiczno-psychoterapeutycznych

udzielanie informacji- zgodnie z zadanymi pytaniami odnośnie usług, Specjalistów, terminów

realizacja usług przy współpracy z biurem księgowości

 

Dane (podane przez formularz strony, telefonicznie, e-mail, osobiście w Gabinecie) nie są udostępniane podmiotom trzecim. Otrzymuje je Specjalista, u którego została zarezerwowana wizyta.

 

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez stronę www.gabinet-self.pl.

Dane są przechowywane na serwerach Administratora danych i podlegają ochronie. Wgląd do danych mają jedynie upoważnieni do tego reprezentanci Administratora oraz podmioty upoważnione.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności. Może na nie mieć wpływ rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej.

 

Pliki Cookies:

Strona internetowa korzysta z plików cookies, zwane ciasteczkami. Są to niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (na komputerze, tablecie, telefonie) i pozwalają na zapamiętanie jego preferencji przy następnej wizycie na stronie. Pliki cookies nie pobierają żadnych poufnych informacji z urządzenia Użytkownika, a na ich podstawie nie można ustalić jego tożsamości. Ale mogą służyć do śledzenia. Pliki „cookies” zawierają informacje służące usprawnieniu korzystania z witryn i usług internetowych. Są one wysyłane do komputera użytkownika podczas przeglądania witryny i umożliwiają np. rozpoznanie jego przeglądarki podczas kolejnej wizyty na danej stronie.

Pamiętaj, że zawsze możesz je wyłączyć w swojej przeglądarce. Niestety może to spowodować utrudnienia w wyświetlaniu strony lub całkiem wyświetlanie to uniemożliwić.

 

O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności.

 

Facebook

Informacje dotyczące ochrony danych na Facebooku umieszczone są w odpowiedniej Polityce Prywatności Serwisu Facebook, która ma zastosowanie obok niniejszej Polityki Prywatności oraz warunków użytkowania oraz innych oświadczeń serwisu Facebook. Zalecamy uważne zapoznanie się z warunkami użytkowania i innymi oświadczeniami serwisu Facebook. Ich treść może odbiegać od niniejszej Polityki Prywatności

Have a question?